Single-cell profiling reveals sex diversity in human renal proximal tubules.
10.1016/j.gene.2020.144790 Huang et al. Gene
Huang L, Liao J, He J, Pan S, Zhang H, Yang X, Cheng J, Chen Y, Mo Z
Study details