Single-cell landscape of immunological responses in patients with COVID-19.
10.1038/s41590-020-0762-x Zhang et al. Nat. Immunol.
Zhang JY, Wang XM, Xing X, Xu Z, Zhang C, Song JW, Fan X, Xia P, Fu JL, Wang SY, Xu RN, Dai XP, Shi L, Huang L, Jiang TJ, Shi M, Zhang Y, Zumla A, Maeurer M, Bai F, Wang FS
Study details