Scleral hypoxia is a target for myopia control.
10.1073/pnas.1721443115 Wu et al. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. Cited 1 times
Wu H, Chen W, Zhao F, Zhou Q, Reinach PS, Deng L, Ma L, Luo S, Srinivasalu N, Pan M, Hu Y, Pei X, Sun J, Ren R, Xiong Y, Zhou Z, Zhang S, Tian G, Fang J, Zhang L, Lang J, Wu D, Zeng C, Qu J, Zhou X
Study details