EnImpute: imputing dropout events in single cell RNA sequencing data via ensemble learning.
10.1093/bioinformatics/btz435 Zhang et al. Bioinformatics
Zhang XF, Ou-Yang L, Yang S, Zhao XM, Hu X, Yan H
Study details