Single Cell Proteogenomics - Immediate Prospects.
10.1134/S0006297920020029 Moshkovskii et al. Biochemistry Mosc.
Moshkovskii SA, Lobas AA, Gorshkov MV
Study details